Endringer i Hvitvaskingsloven – veiledning om kontantforbudet

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) er tillagt en ny bestemmelse om kontantforbud med ikrafttredelse 1. juli 2017. Loven innfører et forbud for forhandlere av gjenstander mot å motta kr 40 000 eller mer i kontanter.

 

Les den nylig publiserte prinsipputtalelsen til Skatteetaten her:

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/endringer-i-hvitvaskingsloven–veiledning-om-kontantforbudet/

Endringer i lover og forskrifter fra Finansdepartementet fra 1. januar 2018

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2018 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter, Statens pensjonsfond og finansmarkedene.

 

Les mer på sidene til Finansdepartementet:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regelendringer-fra-1.-januar-2018/id2582626/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2022.12.2017&utm_content=%C3%98konomi+og+budsjett